foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


0233764105
sc.bozienidejos@yahoo.com; sc.bozienidejos@gmail.com

Școala Gimnazială Bozieni - Neamț

Proiect SEVA

    Pentru prezentarea proiectului, apasă click aici.

    Pentru fotografii de la proiect, apasă click aici.

    Alte fotografii de la acet proiect, puteți vedea la secțiunea ”Galerie foto”.

 

PARTENERIATE:

1. PARTENERIAT ȘCOALA - DISPENSAR

DISPENSARUL  UMAN ŞCOALA   GIMNAZIALA

BOZIENI - NEAMȚBOZIENI - NEAMȚ

 

Nr. ____ din ________                                                     Nr. _____ din _________

ACORD DE COLABORARE

între

Dispensarul uman Bozieni

şi

ŞCOALA  GIMNAZIALA - COMUNA  Bozieni

Baza legală:

1. Având în vedere prevederi  ale Legii Învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificările şi completările ulterioare şi ale Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată, se încheie următorul plan de colaborare:

Părţile:

• DISPENSARUL UMAN, BOZIENI, JUDEŢUL NEAMȚ , cu sediul în localitatea Bozieni, județul Neamț,  tel. 0233.764029, reprezentat de doamna doctor MIHAELA  BAGHIU– medic de familie,

şi

• ŞCOALA GIMNAZIALA - COMUNA  Bozieni, cu sediul în localitatea Bozieni, județul Neamț, strada Principală, nr 65, tel. 0233. 764105, reprezentată legal

prin doamna director, profesor Murariu Maria.                               .

Scop:

           Formarea unei atitudini sănătoase şi responsabile faţă de sănătate ca şi a celor din jur, a unui stil de viaţă sănătos.

 

             În conformitate cu atribuţiile specifice ale celor două instituţii, scopul

acordului îl reprezintă colaborarea dintre părţi, stabilită pe principiul parteneriatului şi respectului reciproc în vederea promovării unor programe educaţionale în spiritul normelor şi valorilor europene cu respectarea legislaţiei în vigoare.

 

ARGUMENT

 

Într-o lume în care tehnologia acaparează universul copilăriei, copiii sunt privaţi de mişcarea atât de necesară corpului şi dezvoltării sale armonioase. Copiii sunt privaţi de prea multe ori de o alimentaţie sănătoasă şi corespunzătoare vârstei, din păcate de foarte multe ori, din inconştienţa părinţilor, sau diferitele probleme financiare sunt privaţi chiar de controalele şi îngrijirile medicale şi stomatologice necesare unei dezvoltări mintale şi corporale armonioase. Predispoziţia biologică nu este o sentinţă, iar mediul social este o şansă. Sentinţa produsă de societate e mai periculoasă pentru un copil în dezvoltare decât predispoziţia biologică. Pornind de aici, trebuie să înţelegem faptul că trăim într-o lume a diversităţii umane, că şcoala nu se poate eschiva de la rolul de promotor al progresului uman şi că doar ea poate facilita schimbarea mentalităţii şi atitudini faţă de cerinţele educative ale tuturor copiilor.

Elevii să se simtă ocrotiţi, să ştie că nu numai familia le poartă de grijă, ci şi şcoala şi comunitatea locală -dispensar, primărie, biserică; orice problemă ar avea (de sănătate, probleme sociale) să ştie cui să i se adreseze pentru a se simţi în siguranţă.

Iniţiem acest parteneriat  pentru a veni în ajutorul elevilor, încercând să le asigurăm o dezvoltare fizică şi mintală armonioasa.

OBIECTIVE:

§  utilizarea limbajului specific educaţiei pentru sănătate

§  să cunoască, să aprecieze importanţa personalului medical în menţinerea sănătăţii

§  să cunoască consecinţele nerespectării deprinderilor igienice

§  adaptarea unui comportament care promovează un stil de viaţă sănătos

§  formarea unei atitudini pozitive pentru menţinerea sănătăţii proprii şi a celor din jur

§  să înţeleagă noţiunile de SĂNĂTATE, BOALĂ, IGIENĂ

§  formarea deprinderilor de alimentaţie raţională

§  să înţeleagă necesitatea curăţeniei, păstrându-şi curate: corpul, hainele, camera

§  să-şi cunoască propria stare de sănătate şi simptomele unor stări de boală

§  să-şi îmbogăţească vocabularul propriu, utilizând noţiuni-termeni de uz practic medical

 

  Grup ţintă: elevii din cadrul Şcolii Gimnaziale  Bozieni, aflaţi la vârsta alegerii unor modele comportamentale şi cristalizarea propriei personalităţi, cadrele didactice ale şcolii şi părinții.

            Durata: 1 an de la data semnării acordului.

   Acţiuni comune:

   -   Dezvoltarea în rândul elevilor  a unui comportament bazat pe respectarea normelor de igienă și de viață sănătoasă;

    -   Organizarea şi desfăşurarea de teme de referinţă pentru o mai bună

înţelegere a noțiunilor legate de viață sănătoasă și echilibrată, igiena corporală, a lociunței, a învățării etc.;

    -    Mediatizarea activităţilor comune la nivel local conform acordului încheiat.

  -   Iniţierea şi desfăşurarea de acţiuni cu caracter educativ pe linia acordării primului ajutor pentru diferite situații;

-   Expuneri susţinute de specialiştii din cadrul unităţii; 

-  Distribuirea unor broşuri, pliante, ghiduri în scopul conştientizării răspunderii şi asumării responsabilităţilor specifice;

-                      Realizarea unor dezbateri cu elevi, cadre didactice, părinţi privind sănătatea și prevenirea îmbolnăvirilor în colectivul de copii;

-                      Organizarea şi desfăşurarea de activităţi de coeziune cu elevii şi cadrele

Şcolii Gimnaziale  Bozieni;

  Colaborarea :

 Părţile se sprijină reciproc, în funcţie de posibilităţi, întărindu-se capacitatea de

cooperare şi interrelaţionare între cele două instituţii. 

Persoane de contact: 

- din partea  DISPENSARULUI UMAN Bozieni:

 Medic de familie – MIHAELA  BAGHIU – tel. 0233 764029

- din partea Şcolii Gimnaziale  Bozieni:

 Director prof.  Murariu Maria – tel. 0233 764105

 Prof. Consilier educativ – Babjuc Elena

Pentru derularea în bune condiţii a prezentului acord părţile se vor întruni ori de

câte ori este necesar la sediul Dispensarului uman, respectiv sediul Şcolii GimnazialeBozieni.

Părţile au înţeles să încheie prezentul acord de colaborare, azi 3.10.2016 în două

exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

DISPENSARUL UMAN BOZIENI  ŞCOALA  GIMNAZIALA BOZIENI

        JUDEŢUL NEAMȚBOZIENI - NEAMȚ

Medic,                                                                Director,

        Mihaela  Baghiu                                               Prof.  Murariu  Maria

 

 

 

 

 

2. PARTENERIAT ȘCOALA - POLIȚIE

POSTUL  DE  POLIȚIE  LOCALĂ  ŞCOALA   GIMNAZIALA

BOZIENI - NEAMȚBOZIENI - NEAMȚ

 

Nr. ____ din ________                                                     Nr. _____ din _________

ACORD DE COLABORARE

între

Postul de Poliție Locală  Bozieni

şi

ŞCOALA  GIMNAZIALA - COMUNA  Bozieni

Baza legală:

1. Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 196 din 17 martie 2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale,  ale Legii Învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificările şi completările ulterioare şi ale Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată, se încheie următorul plan de colaborare:

Părţile:

• POLIȚIA LOCALĂ BOZIENI, JUDEŢUL NEAMȚ , cu sediul în localitatea Bozieni, județul Neamț,  tel. 0233.764015, reprezentat de domnul șef de post Cărpușcă Petru

şi

• ŞCOALA GIMNAZIALA - COMUNA  Bozieni, cu sediul în localitatea Bozieni, județul Neamț, strada Principală, nr 65, tel. 0233. 764105, reprezentată legal

prin doamna director, profesor Murariu Maria.                               .

Scop:

             În conformitate cu atribuţiile specifice ale celor două instituţii, scopul

acordului îl reprezintă colaborarea dintre părţi, stabilită pe principiul parteneriatului şi respectului reciproc în vederea promovării unor programe educaţionale în spiritul normelor şi valorilor europene cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Obiective:

• Dezvoltarea, în rândul elevilor, a spiritului civic  şi a unui comportament prosocial.

• Realizarea unei apropieri faţă de tinerii din cadrul instituţiei de învăţământ prin cunoaşterea de către aceştia a atribuţiilor şi misiunilor Poliției Române, conştientizarea responsabilităţilor civice ce le revin, precum şi consecinţele răspunderii contravenţionale ori penale, la care se expun, prin comiterea unor fapte incriminate astfel de normele legale.

• Familiarizarea elevilor din clasa a VIII-a  cu oferta educaţională licealăpropusă de Inspectoratului de Poliție al  Judeţean Neamț.

  Grup ţintă: elevii din cadrul Şcolii Gimnaziale  Bozieni, aflaţi la vârsta alegerii unor modele comportamentale şi cristalizarea propriei personalităţi, cadrele didactice ale şcolii şi părinții.

            Durata: 1 an de la data semnării acordului.

   Acţiuni comune:

   -   Dezvoltarea în rândul elevilor a spiritului civic şi a unui comportament bazat

pe respectarea normelor de convieţuire socială.

    -   Organizarea şi desfăşurarea de teme de referinţă pentru o mai bună

înţelegere a legislaţiei în vigoare conform Parteneriatului educaţional încheiat la nivelul celor două  instituţii.

    -    Mediatizarea activităţilor comune la nivel local conform acordului încheiat.

             -  Evaluarea semestrială a modului de aplicare a prevederilor prezentului plan, stabilindu-se modalităţi de îmbunătăţire.

             -   Iniţierea şi desfăşurarea de acţiuni cu caracter educativ pe linia prevenirii şi combaterii violenţei, prin :

-   Expuneri susţinute de specialişti din cadrul unităţii; 

-  Distribuirea unor broşuri, pliante, ghiduri în scopul conştientizării

răspunderii şi asumării responsabilităţilor specifice prevăzute de lege;

-                      Prezentarea unor materiale video cu aspecte privind misiunile şi atribuţiile

Poliției  Române şi modalităţi de intervenţie specifice;

-                     Prezentarea unor exerciţii demonstrative de către polițiști cu modalităţi de

acţiune în cazul încălcării normelor legale;

-                      Realizarea unor dezbateri cu elevi, cadre didactice, părinţi privind

prevenirea actelor de violenţă în mediul şcolar şi familial.

-                      Organizarea şi desfăşurarea de activităţi de coeziune cu elevii şi cadrele

Şcolii Gimnaziale  Bozieni; 

 

  Colaborarea :

 Părţile se sprijină reciproc, în funcţie de posibilităţi, întărindu-se capacitatea de

cooperare şi interrelaţionare între cele două instituţii.

 Comunicările între părţi se pot face prin telefon sau e-mail, cu condiţia confirmării primirii comunicării.

Persoane de contact: 

- din partea Postului de Poliție Locală Bozieni:

 Șef de post – Cărpușcă Petru – tel. 0233 764015

- din partea Şcolii Gimnaziale  Bozieni:

 Director prof.  Murariu Maria – tel. 0233 764105

 Prof. Consilier educativ – Babjuc Elena

Pentru derularea în bune condiţii a prezentului acord părţile se vor întruni ori de

câte ori este necesar la sediul Postului de Poliție Bozieni, respectiv sediul Şcolii GimnazialeBozieni.

Părţile au înţeles să încheie prezentul acord de colaborare, azi 4.10.2016 în două

exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

 

POSTUL DE POLIȚIE BOZIENI  ŞCOALA  GIMNAZIALA BOZIENI

        JUDEŢUL NEAMȚBOZIENI - NEAMȚ

Șef de post,                                                                Director,

      Cărpușcă  Petru                                               Prof.  Murariu  Maria

 

 

 

 

ȘCOALA  GIMNAZIALA

BOZIENI – NEAMȚ

 

PLAN  DE  MĂSURI

PRIVIND ASIGURAREA CLIMATULUI DE SIGURANȚĂ PUBLICĂ ÎN  INCINTA ȘI ZONA ADIACENTĂ UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

AN ȘCOLAR 2015 – 2016

ACTIVITATEA

TERMEN

RESPONSABIL

Încheierea unui protocol de colaborare permanenetă cu Postul de Poliție locală.

Sept. – oct. 2015

Directorul școlii

Șeful de poliție

Stabilirea unui set de măsuri implicând conducerea școlii, respectiv profesorii de serviciu, privind accesul în incinta școlii a diferitelor persoane, pentru a se asigura siguranța elevilor / cadrelor did. Pe timpul desfășurării cursurilor școlare.

 

 

Sept. – oct. 2015

 

Directorul

Profesorii

Lucrătorii Postului de poliție

Asigurarea accesului în incinta școlii numai printr-un singur punct – controlabil – al elevilor, al altor persoane care beneficiază de serviciile școlii.

 

Permanent

Învățători / profesori de serviciu,

Îngrijitor, desemnat zilnic de conducerea școlii.

Asigurarea punctelor importante din școală: cabinetul de informatică, biroul secretariat / director cu materiale de protecție.

 

Oct. – nov. 2015

 

Directorul școlii

Analizarea și monitorizarea fenomenului infracțional, în scopul adoptării și aplicării unor măsuri eficiente.

 

 

Lunar

Directorul

Șeful de post

Organizarea de activități preventive desfășurate în colaborare cu Postul de Poliție Bozieni.

 

Lunar

Învățătorii

Diriginții

Directorul

Lucrătorii Postului de poliție

Organizarea de activități rutiere cu toți elevii școlii.

Lunar

Directorul

Poliția Rutieră

Poliția Locală Bozieni

Consiliul de Administrație al Școlii cu clasele I – VIII Bozieni, na analiza modul de asigurare a protecției unităților școlare din comună și realizarea măsurilor propuse.

Trimestrial

Directorul școlii

 

 

Director,

Prof. Murariu  Maria

 

 

 3. PARTENERIAT ȘCOALA BOZIENI (NEAMȚ) - ȘCOALA TĂMĂȘENI (NEAMȚ)

 

Şcoala Gimnazială,Com. Tămăşeni/ Jud. Neamţ                    Școala Gimnazială Bozieni /Jud.Neamț

Nr. înreg. aplicant ........../ ...........................                             Nr. înreg. partener ........../ ........................

ACORD DE PARTENERIAT

    Încheiat astăzi,  2 octombrie 2015, între :

a) Şcoala Gimnazială, Comuna Tămăşeni, str. Unirii, nr. 163, Loc.Tămăşeni, jud. Neamţ, reprezentată prin Director, prof. Angela Curpăn, cadre didactice coordonatoare de proiect: prof. Crenguţa Grădinariu, prof. Dudău Carmen Simona în calitate de aplicant.

şi

b) Şcoala Gimnazială Bozieni, Localitatea Bozieni, Jud. Neamț, reprezentată prin Director, prof. Murariu Maria, în calitate de partener.

1. Obiectul contractului:

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicantă prin Proiectul Educaţional Interjudeţean „Penfriends-Amis par correspondance-Prieteni prin corespondenţă”.

2. Grup ţintă: elevi din clasele gimnaziale

3.1. Aplicantul se obligă:

Ø  să informeze şcoala parteneră despre organizarea şi desfăşurarea activităţilor;

Ø  să organizeze expoziţii cu lucrările elevilor;

Ø  să distribuie diplome de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare;

Ø  să respecte termenele de desfăşurare a activităţilor şi concursurilor

 

3.2. Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:

Ø  să mediatizeze proiectul în şcoală;

Ø  să distribuie elevilor participanţi diplomele cuvenite;

Ø  să selecteze lucrările elevilor participanţi la proiect;

Ø  să respecte termenele de desfăşurare a activităţilor şi concursurilor

 

 4. Durata acordului:

Prezentul acord, emis în două exemplare, intră în vigoare la data emiterii acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar 2015 – 2016.

5. Clauze finale ale acordului:

Ø   Proiectul face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare, promovarea dialogului şi a comunicării în limbile de circulaţie internaţională între elevii celor două şcoli implicate în acest proiect.

Aplicant,                                                                                           Partener,

Şcoala Gimnazială, Com. Tămăşeni/ Jud. Neamţ                    Școala Gimnazială Bozieni /Jud.Neamț

Director, prof. Curpăn Angela                                                     Director, prof. Murariu Maria

 

 

Copiii școlilor Tămășeni și Bozieni implicați în proiect

 

 

 4. PROTOCOL ȘCOALĂ - BISERICĂ

 

SCOALA   GIMNAZIALĂ  BOZIENI                                      PAROHIA  BOZIENI  DE  JOS          

Nr……din……………                                                              Nr……din…………….

                                 OCOLUL SILVIC TÎRGU NEAMȚ    

      Nr.  …… din……………..          

 

                                              PROTOCOL DE COLABORARE

 

Încheiat între:

              SCOALA  GMNAZIALĂ  BOZIENI, reprezentată de doamna Murariu Maria,în calitate de director,

              PAROHIA BOZIENI DE JOS,  reprezentată de Preot Carp Constantin Cătălin  în calitate de paroh și

              OCOLUL SILVIC TÎRGU NEAMȚ, reprezentată de  Dogariu Alina

 

Denumirea proiectului și scopul:  ”Natura – darul lui DUMNEZEU pentru oameni”

Prezentul protocol are drept obiect colaborarea părţilor în vederea desfăşurării activităţilor  extracurriculare, educative, care să promoveze in comunitate colaborarea dintre cele trei instituții.

Durata protocolului

Protocolul se va desfăşura în perioada martie 2016 – noiembrie 2016

Obiectivele proiectului:

1. Compararea momentelor de îngrijire a naturii cu revărsarea dragostei lui Dumnezeu față de oameni;

2. Sa îngrijească și să păstreze  mediul înconjurător (la biserica, la școală, din curte, din localitate etc.;

3. Creşterea conştientizării rolului major pe care comunitatea noastră ar trebui să-l joace în protecţia şi recrearea mediului AICI, ACUM, ASTĂZI, prin plantarea de copaci şi orice fel de alte plante.

4. Promovarea în comunitatea noastră a activităţilor de voluntariat pentru protecţia mediului şi a implicării noastre ca cetăţeni ;

5. Educarea tinerei generaţii în spiritul protecţiei mediului, prin implicarea ei activă în acest program.

6.Obţinerea de rezultate măsurabile pentru comunitatea noastră;

7. Oferirea de exemple pentru alte comunități.

Obligațiile unității școlare:

-          sa participe cu elevii la acțiunile organizate de parohie pe tema proiectului;

Obligațiile bisericii:

-          sa participe la acțiunile organizate cu unitatea școlară;

-          sa colaboreze cu cadrele didactice in educarea elevilor în spiritul protejării naturii;

Obligațiile OCOLUL SILVIC TÎRGU NEAMȚ:

-          să ne furnizeze materialul săditor pentru campania de plantare de puieți;

Obligaţii comune:

              Părţile stabilesc împreună strategiile de lucru conforme cu particularităţile de vârsta şi nivelul elevilor, asigură materialele necesare, mobilizează copiii şi părinţii pentru obiectivelor propuse.

               Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţiilor, partenerii se vor consulta reciproc după caz, îşi vor acorda sprijin, îşi vor promova imaginea.

               Partenerii vor avea în vedere necesitatea consultării cu privire la stabilirea datelor de desfăşurare a activităţilor, pentru a nu-şi perturba reciproc programul.

 

              Prezentul protocol a fost încheiat în trei exemplare.

 

Școala Gim. Bozieni                                  Parohia Bozieni de jos,           OCOLUL SILV. Neamț,

 Director, Murariu Maria                         Preot, Carp Cătălin Const.

 

Proiectul ,,Natura – darul lui Dumnezeu pentru oameni” în Parohia Bozienii de Jos – jud. Neamţ și Școala Gimnazială Bozieni

 


Creșterea conștientizării  rolului major pe care comunitatea trebuie să-l aibă în protecția mediului înconjurător este unul din obiectivele acţiunii demarate vineri, 01 aprilie 2016, de elevii şcolii gimnaziale din Comuna Bozieni, jud. Neamţ. Astfel, în această zi, elevii au plantat puieți de molid în curtea școlii și în curtea bisericii din sat, promovând în acest fel activitățile de voluntariat în vederea protecția mediului înconjurător.

Acţiunea a avut loc în cadrul proiectul educaţional intitulat ,,Natura – darul lui Dumnezeu pentru oameni”. Proiectul a fost demarat de Parohia Bozienii de Jos din Protopopiatul Roman, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, în parteneriat cu Școala Gimnazială Comuna Bozieni, Direcția Silvică Neamț și Ocolul Silvic Târgu Neamț.

În cadrul evenimentului, părintele paroh Carp Constantin Cătălin le-a vorbit elevilor despre frumusețea naturii, tainele acesteia, precum și de rolul ei în viața oamenilor. La final, Preacucernicia Sa a mulţumit tuturor celor  care s-au implicat în acest proiect educațional: elevilor, doamnei ing. Alina Dogariu, doamnei ing. Niculina Moșneagu și doamnei director Maria Murariu, subliniind faptul că ,,respectând natura, putem fi și noi «respectați» de natură!”.

Puieţii de molid au fost oferiți de Ocolul Silvic Târgu Neamț, prin Direcția Silvică Neamț.