foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


0233764105
sc.bozienidejos@yahoo.com; sc.bozienidejos@gmail.com

Școala Gimnazială Bozieni - Neamț

 

 
 

Consiliul reprezentativ al elevilor

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele   

Clasa

1

2

3

Grumăzescu Diana

Spînu Sergiu

Murariu Narcis

a VIII -a   

4

5

6

Grosu Andrei

Radu Antonia

Bălțătescu George

a VII -a A

7

8

Toma Delia

Moroșanu Gina

a VII -a B

 

   

 

 

 

9

10

11

12

Caltea Andra

Nechita Răzvan

Patrichi Gabriel

Patrichi Mihai

a VI -a 

13

14

Arghiropol Ștefan

Mititelu Andrei

a Va A

15

16

Burghelea Iasmina

Bălțătescu Cătălin

a Va B

 

 

 

 

 

 

 

PLANUL DE ACTIVITĂŢI AL CONSILIULUI ELEVILOR         

AN ŞCOLAR 2021 – 2022

 

NR.

CRT.

ACTIVITATEA

DATA

RESPONSABILITĂŢI

 

 

1

Statutul, obligațiile și responsabilitățile elevilor membri ai consiliului.

Prezentarea și discuțiile pe baza Regulamentului de Ordine Interioară al școlii.

 

 

Octombrie 2021

 

Consilierul educativ 

Preşedintele Consiliului elevilor

 

2

Accident, abuz, violenţă – modalităţi de prevenire şi combatere a violenţei şcolare.   

Aplicarea unor chestionare elevilor din şcoală având ca temă – Unde ne întâlnim cu violenţa.

 

Noiembrie 2021  

 

Consilierul educativ

Diriginţii

Preşedintele Consiliului elevilor 

 

3

Ne cunoaştem tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti, le promovăm, le respectăm.

Implicarea copiilor în realizarea proiectelor parteneriale la şcoala Tămăşeni.

 

Decembrie 2021

 

Profesorul de muzică

Preşedintele Consiliului elevilor

 

4

Îmi cunosc drepturile, devin un cetăţean responsabil.

Cunoaşterea şi promovarea în rândul copiilor a Drepturilor Copilului.

 

februarie 2022

 

Consilierul educativ

Membrii Consiliului

 

5

Sunt talentat și vreau să mă afirm.

Descoperirea elevilor cu reale abilități creative, în vederea îndrumării profesionale ulterioare.

 

Martie 2022

 

Diriginţii

Membrii Consiliului 

 

6

Anturajul meu – modele sau antimodele? 

Promovarea unor relaţii sociale pozitive, a unui stil de viaţă responsabil.

Depistarea „grupurilor rebele”. 

 

Aprilie 2022

Consilierul educativ

Membrii Consiliului

Directorul

 

 

 

7

Un mediu curat, o viață mai bună.

Acțiuni de conștientizare a tuturor elevilor pentru păstrarea unui mediu curat.

Realizarea unor postere şi afişe.

Implicarea tuturor elevilor în activitățile proiectului Noi, Ecologiștii.

 

 

 

mai 2022

 

Profesorul de biologie

Diriginţii

Membrii Consiliului 

 

8

Cum a fost anul școlar 2021 – 2022

Rezultate, succes, eşecuri, planuri de vacanţă şi de viitor.

Organizarea serbării de sfârşit de an şcolar.

 

Iunie 2022

 

Consilierul educativ

Membrii Consiliului

 

Director,

prof. Murariu Maria 

 

 

 

                REGULAMENTUL CONSILIULUI ELEVILOR

 

 

Capitolul 1

 

Dispoziţii generale

 

Artă. 1 Consiliul elevilor SCOLII Gimnaziale Bozieni se conformează Regulamentului de organizare a ordinii INTERIOARĂ, sau de organizare Regulamentului ȘI al unităților de funcționare î nvățământ Si a preuniversitar prezentului Regulament. Este o structură asociativă de elevi, destinată promovării intereselor elevilor prin asigurarea unui cadru optim de dezvoltare a personalității și capacităților principale elev.     

 

Artă. 2 Consiliul elevilor este un grup de elevi aleși democratic care urmărește ca elevii să-și exprime opinia în legătură cu problemele școlare care-i afectează și le interesele, fără deosebire de sex, confesiune , naționalitate ori convingeri politice.     

 

Artă. 3 Consiliul elevilor     este un organism democratic prin care elevii exersează practicile democratice.

 

Artă. 4 Consiliul elevilor  promovează cooperarea , parteneriatul , munca în echipă , dezvoltarea personală a elevilor.

 

Artă. 5 Consiliul elevilor   apără drepturile și pune în discuție situații când acestea sunt încălcate.

 

Art.6 Consiliul elevilor   contribuie la îmbunătăţirea stării disciplinare a şcolii ( absenteismul, abandonul şcolar, delicvenţa juvenilă )

 

Artă. 7 Consiliul elevilor   inițiază , organizează și desfășoară activități extrașcolare .

 

Artă. 8 Consiliul elevilor   sprijină proiectele și programele educative în care este implicată școala.

 

Artă. 9 Consiliul elevilor   organizează acțiuni în comunitate ( strângere de fonduri pentru copii cu nevoi speciale , acțiuni pe probleme de mediu ).

 

Artă. 10 Consiliul elevilor  includ un cadru didactic numit de conducerea școlii care are rolul de a sprijini și îndruma activitatea lui.

 

Artă. 11 Consiliul elevilor  se organizează și funcționează potrivit prezentului regulament aprobat de către reprezentanții claselor desemnați în consiliu.

 

Artă. 12   Activități inițiate de CE nu trebuie să contravină Regulamentului de ordine interioară, regulamentului școlar și legilor țării.

 

 

Capitolul 2

 

  Scopul

 

Artă. 1 . Scopul Consiliului elevilor Şcolii Gimnaziale Bozieni este :

 

v  Dezvoltarea capacităţii de asociere şi organizare a elevilor;

v  Stimularea și sprijinirea elevilor în domeniul inițierii, accesării și derulării proiectelor și programelor educative destinate formării comportamentului psihosocial, participativ-activ al tinerei generații; 

v  Implicarea activă în comunitate și asumarea responsabilităților în contextul democrației participative;

v  Formarea atitudinilor și comportamentelor necesare luării deciziilor;

v  Manifestarea spiritului de implicare, creativitate, flexibilitate și respect reciproc ; 

v  Comunicarea eficientă şi relaţionarea pozitivă a membrilor consiliului cu ceiilalţi elevi ai şcolii.

v  Reprezentarea elevilor din școală în relația cu factorii de decizie din toate domeniile de activitate;

v  Rol consultativ pe lângă CA în probleme legate de procesul instructiv-educativ curricular și rol de decizie în activități extracurriculare.

 

 

Obiectiv

 

Artă. 2 Obiective generale ale Consiliului elevilor Şcolii Gimnaziale Bozieni  

            

 

v  Crearea unui mediu şcolar curat, primitor, care să le asigure elevilor securitate ;  

v  Promovarea învăţării civismului, eficienţei politice şi a atitudinilor democratice;

v  Promovarea încrederii între parteneri și afirmarea valorilor personale ;

v  Elevii cum să ia decizii într-un mod corect și responsabil, învață despre realitățile vieții;

v  Încurajarea cooperării, folosirea energiilor pozitive ale elevilor și reducerea indiferenței, și zolării și înstrăinării acestora față de problemele școlii; 

v  Creşterea motivaţiei elevilor faţă de educaţie;

v  Sporirea prestigiului şcolii prin acţiunile şi programele desfăşurate;

v  Educarea și sprijinirea spiritului de comunicare la nivelul școlii în relațiile profesor-elev-părinte; 

v  Realizarea unei organizări administrative mai bune prin identificarea lor comună și prin luarea unor decizii care să satisfacă nevoile comune ale elevilor, părinților câți și ale profesorilor;

v  Depistarea factorilor care generează situații conflictuale, negocierea și medierea lor;

 

 

 

   Artă. 3 Obiective specifice ale Consiliului elevilor Şcolii Gimnaziale Bozieni

 

v  Organizarea dezbateri , consfătuiri , precum și alte activități similare pe teme propuse de elevi;

v  Editarea, tipărirea și difuzarea materialelor care au în centru activitățile și interesele elevilor din școală; 

v  Sesizarea anumitor disfuncţionalităţi din şcoală şi remedierea acestora;

v  Acțiuni caritabile;

v  Activităţi de petrecere a timpului liber;

v  Acțiuni de stimulare a potențialului creativ al dreptul elev;

v  Periodic, realizarea unui top al elevilor pe diferite criterii: situaţie şcolară , prezenţă , activităţi extraşcolare, concursuri / olimpiade;

 

     Capitolul 3

 

Artă. 1   Organizarea și funcționarea Consiliului elevilor

 

ü  Consiliul elevilor este alcătuit din reprezentanții claselor din școala Gimnazială Bozieni aleși în mod democratic, în două săptămâni de la începutul școlar.

ü  CE este coordonat de un cadru didactic care are rolul de a realiza „legătura” cu ceilali profesori , de a sprijini acțiunile consiliului.

ü  Elevii care doresc să candideze pentru CE trebuie să aibă cel puțin sau recomandare din partea profesorilor;

ü  Consiliul elevilor organizează alegeri pentru desemnarea reprezentantului elevilor în Consiliul de administrație, președintelui, vicepreședintelui și secretarului CE. 

ü  Reprezentanții claselor promovează interesul acestora la nivelul Consiliului elevilor.

ü  Reprezentanţii claselor sunt aleşi prin vot democratic pe perioada unui an. 

 

    Artă. 2    Un bun reprezentant al unei clase ar trebui să întrunească următoarele calități :

 

o   Entuziasm în muncă, vitalitate și rezistență fizică;

o   Dispoziţia de a accepta responsabilităţi;

o   Abilitatea de a lucra cu oamenii;

o   Capacitatea de a transforma un grup într-o echipă;

o   Capacitatea de a motiva membrii echipei;

o   Capacitatea de a organiza, decide și a stabili priorități;

o   Personalitate creativ;

o   Tenacitate în realizarea sarcinilor;

o   Responsabilitate socială.

 

 

     Artă. 3 Întrunirile Consiliului elevilor se vor desfăşura lunar , sau de câte ori este nevoie.  

 

     Artă. 4 Toţi consilierii sunt obligaţi să participe la întruniri.   

 

     Artă. 5    CE desfășoară activitatea pe baza unui plan semestrial propus de birou și aprobat de CE și   

                    a unui grafic de întruniri ( problematica și data ).   

 

    Artă. 6     La întrunirile CE se întocmesc procese verbale.Toate deciziile luate de consiliu vor fi notate

                     de secretar.

 

     Artă. 7 Activitatea CE nu poate perturba activitățile la clasă.  

 

    Artă. 8 Întrunirile CE vor fi conduse de preşedintele CE şi coordonate de cadrul didactic coordonator.