foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


0233764105
sc.bozienidejos@yahoo.com; sc.bozienidejos@gmail.com

Școala Gimnazială Bozieni - Neamț

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  BOZIENI

COM. BOZIENI, JUD. NEAMŢ

 

 

           

 PORTOFOLIUL COMISIEI PENTRU

EVALUAREA ŞI ASIGURAREA

CALITĂŢII

- anul şcolar 2015-2016

 

                                                                                 Coordonator comisie:

PROF.PĂTRĂUCEANU ELENA

 

 

PORTOFOLIUL COMISIEI

DE EVALUARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

 

 

    Documentele care fac parte din portofoliul Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii sunt:

           Ø Legislaţie

           Ø Regulamentul Comisiei de Evaluare şi Asigurarea Calităţii

           Ø Strategia de evaluare internă a calităţii

           Ø Ghidul Comisiei de Evaluare şi Asigurarea Calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar (partea I şi partea II)

           Ø Planul operaţional al comisiei

           Ø Fişa cu atribuţiile membrilor comisiei

           Ø Planificarea calendaristică a activităţilor

           Ø Dosare cu chestionare aplicate cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar

           Ø Dosare cu fisele de observare a lecţiilor

           Ø Dosar cu rapoartele de autoevaluare ale cadrelor didactice

           Ø Dosar cu rapoartele de activitate ale comisiilor

           Ø Dosar cu procesele verbale ale întâlnirilor comisiei

           Ø Dosar cu rapoarte de evaluare

           Ø Dosar cu planuri de îmbunătăţire şi rapoarte de inspecţie

           Ø Dosar cu statistici şi situaţii semestriale pe programe de învăţare

        Diverse documente

 

                ORGANIGRAMA CEAC

 

 

REGULAMENTUL  DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII  EDUCAŢIEI   LA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COM. BOZIENI

Validat în Consiliul de Administraţie din data de 28 septembrie 2015  

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

Art. 1. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei (C.E.A.C.) este un organism de asigurare internă a calităţii educaţiei furnizate de şi înfiinţată în baza următorului cadru legal: a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr.87/13.04.2006, cu modificările ulterioare. b) Ghidul general - Calitate in Şcoala  din Romania prin standarde si standarde de referinţă, cerinţele minimale pentru serviciile educaţionale, precum si standardele specifice de calitate pentru invăţământul preuniversitar in cadrul proiectului Dezvoltarea sistemului naţional de management şi asigurare a calităţii in invăţământul preuniversitar - ID 2984, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Art. 2 (1) Obiectivele CEAC din unitatea noastra de învăţământ   sunt : a)      îmbunatăţirea calităţii întregii activităţi din şcoală b)       asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi, părinţi, corp profesoral, comunitate locală) ; c)                  revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul unităţii şcolare;
(2) CEAC se află în organigrama unităţii de învăţământ în relaţie de coordonare faţă de conducerea şcolii, iar nu de subordonare.
(3) În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, înţelegem:
a) Educaţia se referă la programele şi activităţile de formare academică sau profesională iniţială şi continuă.
b) Organizaţia furnizoare de educaţie este o instituţie de învăţământ, o organizaţie non-guvernamentală sau o societate comercială, care, potrivit statutului, desfăşoară activităţi sau programe legal autorizate de formare iniţială sau continuă.
c) Programele de studii concretizează oferta educaţională a unei organizaţii furnizoare de educaţie.
d) Beneficiarii direcţi ai educaţiei sunt elevii, precum şi persoanele adulte cuprinse într-o formă de educaţie.
e) Beneficiarii indirecţi ai educaţiei sunt angajatorii, angajaţii, familiile beneficiarilor direcţi, într-un sens larg, întreaga societate.
f) Cadrul naţional al calificărilor cuprinde în mod progresiv şi corelat gradele, diplomele sau certificatele de studiu care atestă nivelurile distincte de calificare, exprimate în termenii rezultatelor în învăţare. Cadrul naţional al calificărilor este comparabil şi compatibil cu cel european corespunzător.
g) ARACIP reprezintă Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar
h) Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt satisfăcute aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate
i) Evaluarea calităţii educaţiei constă în examinarea multicriterială a măsurii în care o organizaţie furnizoare de educaţie şi programul acesteia îndeplinesc standardele şi standardele de referinţă.
Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de însăşi organizaţia furnizoare de educaţie, aceasta ia forma evaluării interne. Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de o agenţie naţională sau internaţională specializată, aceasta ia forma evaluării externe
j) Asigurarea calităţii educaţiei este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu, prin care se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie satisface standardele de calitate. Asigurarea calităţii exprimă capacitatea unei organizaţii furnizoare de a oferi programe de educaţie, în conformitate cu standardele anunţate. Ea este astfel promovată încât să conducă la îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei
k) Controlul calităţii educaţiei în instituţiile de învăţământ profesional, liceal şi postliceal presupune activităţi şi tehnici cu caracter operaţional, aplicate sistematic de o autoritate de inspecţie desemnată pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite.
l) Îmbunătăţirea calităţii educaţiei presupune evaluare, analiză şi acţiune corectivă continuă din partea organizaţiei furnizoare de educaţie, bazată pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea celor mai relevante standarde de referinţă
m) Criteriul se referă la un aspect fundamental de organizare şi funcţionare a unei organizaţii furnizoare de educaţie
n) Standardul reprezintă descrierea cerinţelor formulate în termen de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi în educaţie
o) Standardul de referinţă reprezintă descrierea cerinţelor care definesc un nivel optimal de realizare a unei activităţi de către o organizaţie furnizoare de educaţie, pe baza bunelor practici existente la nivel naţional, european sau mondial
p) Indicatorul de performanţă reprezintă un instrument de măsurare a gradului de realizare a unei activităţi desfăşurate de o organizaţie furnizoare de educaţie prin raportare la standarde, respectiv la standarde de referinţă
q) Calificarea este rezultatul învăţării obţinut prin parcurgerea şi finalizarea unui program de studii profesionale.

CAPITOLUL AL II-LEA – Constituirea CEAC Art.3. (1) În cadrul Consiliului de Administraţie al şcolii se hotărăşte, în baza prevederilor art. 11, alin   (1) din O.U.G. nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/2006, cu modificările ulterioare), înfiinţarea comisiei.
(2)Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ elaborează şi adoptă Regulamentul de funcţionare şi Strategia de evaluare internă a calităţii, ca documente reglatoare ale activităţii acesteia.
(3) Consiliul de administraţie face apel către toate cadrele didactice din şcoală şi afişează condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească (competenţe profesionale, intelectuale, organizaţionale, morale);
(4) Consiliul de administraţie stabileşte perioada de alegere a membrilor comisiei din rândul cadrelor didactice, comunică criteriile stabilite prin Regulament , se preocupă de realizarea cadrului formal de alegere a acestora prin vot secret (în consiliul profesoral), analizează propunerile şi autopropunerile din partea cadrelor didactice.
        (5) Consiliul de administraţie solicită partenerilor implicaţi desemnarea membrilor acestora, în termenul stabilit: reprezentantul sindicatului reprezentativ din şcoală, reprezentantul comitetului de părinţi/asociaţia părinţilor din şcoală,altul decât cel din Consiliul de administraţie al şcolii,reprezentantul consiliului local.
(6) Directorul unităţii şcolare emite Decizia de înfiinţare a Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii din şcoală în baza hotarârii Consiliului de administraţie.
(7) În cazul încetării activităţii unui membru, completarea CEAC are loc urmând aceleaşi proceduri de selecţie.
Capitolul al III-lea   Structura organizatorică Art.4. (1) CEAC este formată din 7 membri. Conducerea ei operativă este asigurată de coordonatorul CEAC
(2) Componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unitatea noastră şcolară :
a) Coordonatorul operativ,
b) 3 reprezentanţi ai corpului profesoral,
c) reprezentantul sindicatului reprezentativ din şcoală, 
d) reprezentantul comitetului de părinţi/asociaţia părinţilor din şcoală,
e) reprezentantul consiliului local
(3)Membrii Comisiei nu pot îndeplini funcţii de conducere în instituţia respectivă, cu excepţia persoanei care asigură conducerea ei operativă.
(4) Durata mandatului unui membru este de doi ani, pentru a favoriza continuitatea în activitatea de planificare.

           Capitolul al IV-lea Rolurile şi responsabilităţile membrilor CEAC Art. 5. Responsabilităţile la nivel de unitate şcolară sunt:
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este un organism colectiv de lucru care identifică, analizează şi propune soluţii şi decizii care privesc implementarea Sistemului de Management al Calităţii. Ea constituie o structură funcţională suport la nivel de unitate şcolară , asamblând resurse umane minimale necesare proiectării, implementării şi susţinerii Sistemului de Management al Calităţii.
Art. 6. (1) Rolurile membrilor CEAC:
a) realizează evaluarea internă a şcolii, pe baza standardelor de 
funcţionare şi a celor de calitate;
b) propun o strategie de îmbunătăţire a calităţii în unitatea de învăţământ;
c) implementează sistemul de management al calităţii.

Art. 7. (1) Atribuţiile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt:
a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi criteriilor:
A. Capacitatea instituţională, care rezultă din organizarea internă şi infrastructura disponibilă, definită prin următoarele criterii: structurile instituţionale, administrative şi manageriale; baza materială; resursele umane.
B. Eficacitatea educaţională, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a obţine rezultatele aşteptate ale învăţării, concretizată prin următoarele criterii: conţinutul programelor de studiu; rezultatele învăţării; activitatea metodică; activitatea financiară a organizaţiei.
C. Managementul calităţii, care se concretizează prin următoarele criterii: strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii; proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor aplicate CDS/CDL şi a activităţilor desfăşurate; proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării; proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral; accesibilitatea resurselor adecvate învăţării; baza de date actualizată sistematic referitoare la asigurarea internă a calităţii; transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite; funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii
b) elaborează, anual, un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia respectivă. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern;
c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;
d) cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară sau străinătate, potrivit legii
(2) În funcţie de activităţile derulate, în cadrul CEAC se pot constitui şi alte echipe de lucru speciale, care sunt coordonate de un membru al CEAC.

           Capitolul al V-lea    Atribuţiile coordonatorului CEAC Art. 8. (1) Coordonatorul CEAC asigură conducerea executivă a comisiei, şi conducerea operativă;
   (2) În îndeplinirea atribuţiilor sale, preşedintele emite hotărâri, note de sarcini, semnează documentele, adresele, comunicările care urmăresc îndeplinirea sarcinilor de asigurare a calităţii.
 
(3) Coordonatorul CEAC are următoarele atribuţii principale:
a) reprezintă CEAC în raporturile cu conducerea unităţii, I.S.J.Neamţ, Ministerul Educaţiei, Cercetării,
           Tineretului şi Sportului, ARACIP, cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, cu orice instituţie, organism interesat de domeniul de activitate al comisiei cu respectarea prevederilor legale în acest sens;
b) numeşte secretarul comisiei, în condiţiile prezentului regulament;
c) stabileşte sarcinile membrilor comisiei;
d) elaborează graficul anual de efectuare a monitorizărilor şi a evaluării ;
e) realizează informări privind monitorizarea, consilierea şi îndrumarea unităţilor de învăţământ preuniversitar din reţeaua învăţământului preuniversitar de pe raza judeţului respectiv;
f) informează conducerea unităţii, I.S.J.Neamţ, Ministerul Educaţiei , Cercetării, Tineretului şi Sportului,  ARACIP privind monitorizările efectuate la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza standardelor, standardelor de referinţă, precum şi a standardelor proprii, specifice unităţii de învăţământ preuniversitar respective şi propun măsuri de ameliorare;
g) elaborează sinteze anuale ale rapoartelor de autoevaluare ale unităţii de învăţământ preuniversitar şi ale activităţilor desfăşurate prin inspecţie şcolară şi de evaluare instituţională de către I.S.J, pe care le înaintează atât directorului unităţii, Consiliului de Administraţie, consiliului profesoral, I.S.J. i, direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei , Cercetării, Tineretului şi Sportului cât şi ARACIP;
h) aprobă evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale personalului din cadrul comisiei, propunând modificările legale;
i) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de către I.S.J.Neamt , ARACIP, Ministerul Educaţiei , Cercetării, Tineretului şi Sportului.
    CAPITOLUL al VI- leaAtribuţiile membrilor Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii Art.9. Membrii Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii îşi desfăşoară activitatea conform atribuţiilor din fişa postului, având următoarele responsabilităţi:
a) elaborează politici şi proceduri pentru fiecare domeniu al activităţii din şcoală
          b) revizueşte şi optimizează politicile şi procedurile elaborate;
 c) elaborează fişe şi instrumente de autoevaluare;
 d) reactualizează baza de date referitoare la asigurarea internă a calităţii;
 e) întocmeşte Rapoarte de Neconformitate şi Note de Constatare şi propune măsuri corective şi preventive;
 f) participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei;
 g) colectează dovezi pentru întocmirea raportului de autoevaluare;
Art.10.(1)În îndeplinirea atribuţiilor lor membrii corpului profesoral emit hotărâri, note de sarcini, semnează documentele, adresele, comunicările care urmăresc îndeplinirea sarcinilor de asigurare a calităţii.
a) elaborează graficul anual de efectuare a monitorizărilor şi a evaluării 
b) informează conducerea unităţii, I.S.J. Neamţ, Ministerul Educaţiei , Cercetării, , Tineretului şi Sportului, ARACIP privind monitorizările efectuate la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza standardelor, standardelor de referinţă, precum şi a standardelor proprii, specifice unităţii de învăţământ preuniversitar respective şi propun măsuri ameliorative
;
c) elaborează sinteze anuale ale rapoartelor de autoevaluare ale unităţii de învăţământ preuniversitar şi ale activităţilor desfăşurate prin inspecţie şcolară şi de evaluare instituţională de către ISJ, pe care le înaintează atât directorului unităţii, Consiliului de Administraţie, Consiliului profesoral, ISJ Neamţ, direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului cât şi ARACIP
;
d) Monitorizează şi realizează aplică chestinare elevilor şcolii pentru a stabili priorităţile şi opţiunile acestora în ceea ce priveşte calitatea procesului instructiv educativ,
e) Sesizează deficienţele şi disfuncţionalităţile în procesul de predare – învăţare
f) Oferă informaţii in ceea ce priveşte oportunităţile de învăţare şi rutele de progres
g) Contribuie la promovarea imaginii şcolii în exterior
h) Propune mijloace de îmbunătăţire a procesului de educaţional

(2) Reprezentantul părinţilor
a) Asigură buna funcţionare a relaţiilor şcoală - familie;
b) Aplică chestionare părinţilor în vederea identificării nevoilor şi aşteptărilor acestora;
c) Atrage donaţii şi sponsorizări în vederea îmbunătăţirii calităţii procesului instructiv – educativ;
d) Propune mijloace de îmbunătăţire a procesului de educaţional
e) Participă la organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare şi de promovare a imaginii şcolii.

(3) Reprezentantul Consiliului local
a) Stabileşte legătura dintre şcoală – Consiliu local
b) Participă la luarea deciziilor în vederea întocmirii ofertei educaţionale şi a CDŞ – urilor.
c) Participă la autoevaluarea periodică
d) Sprijină cooperarea dintre serviciul contabilitate al şcolii şi cel al Consiliului Local în privinţa necesarului de fonduri băneşti
(4) Reprezentantul sindicatului reprezentativ
a) Stabileşte legătura dintre şcoală – agent economic
b) Participă la luarea deciziilor în vederea întocmirii ofertei educaţionale şi a CDŞ – urilor.
c) Monitorizează şi realizează sondaje de opinie între cadrele didactice din şcoală pentru a stabili priorităţile şi opţiunile acestora în ceea ce priveşte calitatea procesului instructiv educativ
d) Se asigură ca opiniile şi propunerile cadrelor didactice sunt apreciate şi respectate
e) Propune mijloace de îmbunătăţire a procesului de educaţional
f) Participă la autoevaluarea periodică

CAPITOLUL al  VII-lea
 CONDUCEREA OPERATIVĂ Art. 11. Coordonatorul CEAC conduce în mod operativ comisia şi răspunde de buna sa funcţionare. Art. 12. Coordonatorul CEAC îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:
1) coordonează îndeplinirea hotărârilor comisiei;
2) informează periodic Consiliul de Administraţie asupra activităţii comisiei, precum şi comisia asupra deciziilor Consiliului de administraţie referitoare la calitate;
3) promovează în Consiliul de administraţie hotărârile comisiei;
4) asigură armonizarea politicii calităţii în strategia generală;
Art. 18.
Secretarul executiv:
1) asigură informarea membrilor comisiei despre tematica şedinţelor de lucru;
2) rezolvă problemele operative ce intervin în activitatea comisiei;
3) asigură armonizarea grupurilor de lucru ale Comisiei de Evaluare şi Asigurarea Calităţii.
Capitolul IV 
Drepturile şi obligaţiile membrilor, recompense şi sancţiuni
Art.8 (1) Comisia se întruneşte în şedinţă, lunar conform graficului, respectiv în şedinţă extraordinară, ori de cate ori este cazul.
Şedinţele ordinare ale CEAC sunt statutar constituite în cazul întrunirii a cel puţin două treimi din totalul membrilor.
(2) În îndeplinirea atribuţiilor sale, CEAC adoptă hotărâri prin votul a două treimi din numărul membrilor săi prezenţi. 
(3) Membrii CEAC au dreptul să efectueze asistenţe la lecţii, să consulte documentele şcolii necesare pentru întocmirea rapoartelor de evaluare, să-şi desfăşoare activitatea într-un spaţiu special amenajat şi dotat cu birotica necesară.
(4) Membrii CEAC au următoarele obligaţii:
a) în conformitate cu prevederile legale, analizează şi aprobă proiectul de strategie instituţională
;
b) evaluează modul de aplicare a standardelor, standardelor de referinţă, indicatorilor de performanţă, pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, precum şi standardele de acreditare, specifice fiecărei etape a procesului de acreditar, în conformitate cu notele de probleme transmise de evaluatorii externi
;
c) aplică şi respectă metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare a organizaţiilor furnizoare de educaţie
;
d) membrii CEAC respectă Codul de etică profesională în evaluare
;
e) informează periodic Consiliul de Administraţie asupra rezultatelor procesului de evaluare in scopul îmbunătăţirii lor;
f) întocmesc şi publică rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare internă a calităţii
;
g) aplică manualele de evaluare internă a calităţii
;
h) îşi îndrumă activitatea bazându-se pe ghidurile de bune practici publicate pe situl ARACIP
;
i) aduc la îndeplinire propunerile venite din partea I.S.J.Neamţ, Ministerului Educaţiei, Cercetării, ,Tineretului şi Sportului sau/şi ARACIP măsurile de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii în învăţământul preuniversitar.
(5) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu respectarea legislaţiei în vigoare, având prioritate la fondul de premiere de 2%, la alte premii din fonduri extrabugetare şi distincţii la nivel de şcoală.
(6) Membrii CEAC pot fi revocaţi din funcţie în următoarele situaţii:
a) prin absenţa nejustificată de la două şedinţe consecutive sau de la trei şedinţe într-un an calendaristic
;
b) dacă se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, din diverse motive, pe o perioadă mai mare de 90 de zile
;
c) ca urmare a neîndeplinirii atribuţiunilor delegate
;
d) ca urmare a încălcării Codul de etică profesională în evaluare
;
e) la săvârşirea oricăror fapte de natură să atragă răspunderea disciplinară sau penală, cu repercusiuni asupra prestigiului şcolii noastre, I.S.J. Neamţ, Ministerului Educaţiei, Cercetării, , Tineretului şi Sportului şi/ sau al ARACIP, după caz.

CAPITOLUL al  VIII-lea
Documentele elaborate de CEAC şi modul de comunicare cu organismele de conducere Art.13. (1) CEAC trebuie să fie la curent cu noutăţile în domeniu, transmise în sistem de MECI, de ARACIP şi de ISJ Neamţ .
(2) CEAC trebuie să deţină toate materialele informative despre sistemul de management al calităţii transmise în sistem, fiind obligată să prelucreze informaţia primită şi să o disemineze în şcoală, către Consiliul de administraţie, către celelalte cadre didactice, către părinţi, către elevi etc.
(3) CEAC elaborează documente cum ar fi: proceduri pentru asigurarea calităţii, graficul anual de efectuare a monitorizărilor şi a evaluării, propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei, rapoarte de evaluare internă, chestionare, ghiduri de observaţie, rapoarte scrise, diferite fişe de apreciere.

CAPITOLUL al  IX-lea
  DISPOZIŢII FINALE Art. 14. Documentele Sistemului de Management al Calităţii sunt gestionate de Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii fiind compuse din:
1) Declaraţia privind strategia şi politica de calitate a directorului
2) Regulament privind Sistemul de Management al Calităţii 
3) Regulament privind funcţionarea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii;
4) Proceduri (manualul calităţii şi ghidul);
5) Lista membrilor Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii;
6) Lista personalului responsabil privind calitatea pe catedre şi servicii.
Art.15. Comisia se constituie începând cu luna septembrie a anului şcolar 2015-2015. Art.16. Coordonatorul comisiei supraveghează activitatea de informare a tuturor celor interesaţi de calitatea actului educaţional în ceea ce priveşte acţiunile comisiei.                 PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII                          


Denumire activitate Frecvenţa Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Febr. Martie Aprilie Mai Iunie
Numirea membrului de sindicat din CEAC Anual x                  
Planul operaţional Anual x                  
Aplicare de chestionare pentru cadre didactice Semestrial x       x          
Stabilirea stilurilor de învăţare la elevi Anual x                  
Planificări de programe de învăţare semestrial x         x        
Evaluare iniţială Anual x                  
Autoevaluare Anual                   x
Portofolii cadre didactice (pe programe de învăţare şi dirigenţie) Lunar x x x x x x x x x x
Portofolii elevi Lunar x x x x x x x x x x
Observarea lecţiilor şi completarea fişelor de observare Lunar x x x x x x x x x x
Monitorizarea frecvenţei participarii la programele de învăţare Lunar începând din octombrie   x x x x x x x x x
Monitorizarea completării cataloagelor şcolare Trimestrial x         x       x
Monitorizarea  progresului şcolar Semestrial x         x       x
Completarea fişelor de monitorizare privind implementarea principiilor de calitate La 3 luni       x     x     x
Raport de autoevaluare final Anual                   x
Plan de îmbunătăţire Anual                   x
Raport de inspecţie Anual                   x
Selectarea,păstrarea şi verificarea materialelor şi dovezilor lunar x x x x x x x x x x
Rezolvarea contestaţiilor Lunar(ori de câte ori este necesar) x x x x x x x x x x
Verificarea documentelor oficiale Trimestrial     x     x     x  
Întocmirea şi prezentarea rapoartelor privind activitatea Comisiei Semestrial         x         x
Monitorizarea activitatii comisiilor Lunar x x x x x x x x x x
                                                                                                                              


    COMPONENŢA COMISIEI PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE ŞI PRECIZAREA ROLURILOR MEMBRILOR COMISIEI      
Nr. Crt. Numele şi prenumele membrilor din comisie Roluri specifice
1. Grumăzescu Nicolae Reprezentantul Consiliului Local
2. Pătrăuceanu Elena Responsabilul comisiei
3. Murariu Maria Responsabil învăţământ gimnazial
4. Arghiropol Ana Responsabil învăţământ primar
5. Țuțu Alina - Mihaela Responsabil învăţământ preşcolar
6. Herlea Laura Preşedintele Consiliului Reprezentativ al Părinţilor
7. Moroșanu Claudia Lider de  sindicat
               


 
Nr Crt   Numele şi prenumele membrului din Comisie Sarcini specifice şi activităţi corelate
  1.               RESPONSABIL PĂTRĂUCEANU ELENA     *      Convocă membrii Comisiei *      Coordonează întreaga activitate a comisiei *      Monitorizează activitatea Comisiei *      Răspunde de selectarea, păstrarea si verificarea a materialelor si dovezilor și crearea bazei de date *      Propune Proiectul Planului operațional anual *      Gestionează întreaga documentaţie a Comisiei *      Realizează raportul de autoevaluare *      Verifica documente oficiale *      Elaborare, aplicare si interpretare a chestionarelor *      Răspunde de activitatea de asigurare a calității educației pentru ciclul gimnazial *      Propune modificări ale RAEI și Strategiei de evaluare *      Raspunde de baza materială pentru buna desfășurare a activității CEAC *      Informează CA referitor la acțiunile pe care Comisia le interprinde, lunar sau ori de câte ori este nevoie  
2. RESPONSABIL ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL MURARIU MARIA             *      Colaborează cu responsabilii comisiilor metodice și colectivelor de catedra *      Elaborează , tehnoredactează și aplică chestionare legat de activitatea de evaluare a calității *      Monitorizează portofoliile cadrelor didactice *      Elaborează si tehnoredactează documente de lucru ale Comisiei *      Contribuie la realizarea RAEI *      Contribuie la realizarea bazei de date a acomisiei *      Colectează dovezi de la beneficiari privind calitatea educației oferite de școală *      Interacționează cu elevii pentru obținerea de date și informații referitoare la calitatea educației oferite de școală. *      Răspunde de activitatea de asigurare a calității educației pentru ciclul gimnazial *      Realizează comunicări cu cadrele didactice , elevii, și părinții pentru diseminarea *      Informațiilor privind cultura calității în unitatea școlară. *      Propune și elaborează proceduri pentru optimizarea activității *      Primește și alte atribuții din partea coordonatorului *      Întocmește PV de ședință, prin rotație *      Participă la elaborarea documentelor proiective ale CEAC *     Propune măsuri corective și preventive  
3.                     RESPONSABIL ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ARGHIROPOL ANA                   *     Răspunde de activitatea de asigurare a calității la ciclul primar *     Colaborează cu responsabilii comisiilor metodice și colectivelor de catedra *      Elaborează tehnoredactează și aplică chestionare pentru evaluarea calității *     Monitorizează portofoliile cadrelor didactice *     Elaborează si tehnoredactează documente de lucru ale Comisiei *     Contribuie la realizarea RAEI *   Contribuie la realizarea bazei de date a acomisiei *   Colectează dovezi de la beneficiari privind calitatea educației oferite de școală *   Colaborează cu responsabilii comisiilor metodice și colectivelor de catedra *   Interacționează cu elevii pentru obținerea de date și informații referitoare la calitatea           educației oferite de școală. *   Realizează comunicări cu cadrele didactice , elevii, și părinții pentru diseminarea      informațiilor privind cultura calității în unitatea școlară. *   Propune și elaborează proceduri pentru optimizarea activității *   Primește și alte atribuții din partea coordonatorului *   Întocmesc PV de ședință prin rotație *   Participă la elaborarea documentelor proiective ale CEAC *   Propune măsuri corective și preventive  
4. RESPONSABIL ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR ȚUȚU ALINA - MIHAELA                                             *   Răspunde de activitatea de asigurare a calității la ciclul preşcolari *   Colaborează cu responsabilii comisiilor metodice și colectivelor de catedra *   Monitorizează portofoliile cadrelor didactice *   Elaborează si tehnoredactează documente de lucru ale Comisiei *   Contribuie la realizarea RAEI *   Contribuie la realizarea bazei de date a acomisiei *   Colectează dovezi de la beneficiari privind calitatea educației oferite de școală *   Colaborează cu responsabilii comisiilor metodice și colectivelor de catedră *   Interacționează cu elevii pentru obținerea de date și informații referitoare la calitatea educației oferite de grădiniţă. *   Realizează comunicări cu cadrele didactice , elevii, și părinții pentru diseminarea       informațiilor privind cultura calității în unitatea școlară. *   Propune și elaborează proceduri pentru optimizarea activității *   Primește și alte atribuții din partea coordonatorului *   Întocmesc PV de ședință prin rotație *   Participă la elaborarea documentelor proiective ale CEAC *   Propune măsuri corective și preventive
5.               REPREZENTANTUL SINDICAL MOROȘANU CLAUDIA               *      Observator sindical la lucrările Comisiei. *      Propune, aplică, elaborează, înbunătățește proceduri de lucru. *     Se preocupă ca drepturile, obligațiile, responsabilitățile tuturor categoriilor de personal dar și ale elevilor să fie respectate în unitatea școlară. *      Se preocupă de respectarea legalității activității CEAC. *      Monitorizează activitatea Comisiei. *      Contribuie la redactarea materialelor Comisiei care vor fi supuse aprobării CA. *      Participă la activitatea de colectare de dovezi privind calitatea educației oferite de școală. *      Contribuie la redactarea și prezentarea RAEI *      Primește și alte atribuții din partea coordonatorului *      Întocmește PV de ședință prin rotație *      Participă la elaborarea documentelor proiective ale CEAC *      Propune măsuri corective și preventive
  6.     REPREZENTANTUL PĂRINŢILOR HERLEA LAURA     *      Asigură legătura școală-părinți *      Informează părinții în legătură cu problematica asigurării calității și cu activitatea Comisiei *      Este purtătorul de cuvânt al opiniei părinților *      Colectează date și informații în legătură cu nivelul de satisfacție al părinților referitor la *      calitatea educației furnizate de unitatea școlară *      Primește și alte atribuții din partea coordonatorului *      Participă la elaborarea documentelor proiective ale CEAC Propune măsuri corective și preventive      
  7.     REPREZENTANTULCONSILIULUI  LOCAL GRUMĂZESCU NICOLAE     *      Asigură legătura școlii cu autoritățile locale *      Colectează date și informații din comunitate și din partea autorităților locale în legătură cu  calitatea educației oferite de școală *      Participă la lucrările Comisiei Participă la elaborarea documentelor proiective ale CEAC *      Propune măsuri corective și preventive
                                                                                                                                Plan   de acţiune  Corelare indicatori-dovezi  
Indicatorul de performanţa Dovezi concrete Modalităţi Cine răspunde
I.Înscriere
1.Prezentare informaţii despre toate programele de învăţare existente
 • Prezentare plan cadru
 • Prezentare programe şcolare-profesori
 • Orarul şcolii
 • Materiale de marketing-ul şcolii(oferte şcolare,pliante,ş.a)
 • Prezentarea oferte CDŞ
 • Tabele nominale pe clase
 • Mapa cu materiale care promovează şcoala
 
 • Diriginţii
 • Învățătorii
2.Informaţii conform nevoilor elevilor
 • Aviziere
 • În mod direct de la diriginţi ,profesori
 • Mapa cu conţinutul avizierului
 • Realizatorii avizierelor
3.Posibilitatea de înscriere la programe conform nevoilor
 • Selectarea pe bază de fişe de opţiuni-diriginţi,directoi-
 • Fişe pentru CDŞ
 • Fişe de opţiuni
 • Teste
 • Direcţiune
 • Diriginţii
 • Profesorii
 • Învățătorii
4.Evaluare iniţială
 • Teste iniţiale individuale
 • Fişe de lucru pentru testatea aptitudinilor
 • Teste pentru stabilirea stilului de învăţare
 • Teste,chestionare
 • Teste de testarea aptitudinilor
 • Diriginţii
 • Profesorii
 • Învățătorii
5.Participarea la programe de iniţiere în funcţie de programul la care au fost admişi
 • Iniţializare/reactualizare cunoştinţe necesare în desfăşurarea ulterioară a programului (fişe de sinteză)-cunoştinţe de bază
 • Planificări,curriculum
 • Prezentare cunoştinţe iniţiale (fişe de lucru teoretice iniţiale)-dacă este cazul
 • Fişe de sinteză
 • Prezentarea curriculum
 • Tabele de luare la cunoştinţă
 • Profesorii
 • Învățătorii
6.Programele răspund aspiraţiilor şi potenţialului elevilor
 • Fişe de sinteză iniţiale
 • Teste iniţiale
 • Rezultatele şcolare ale elevilor
 • Cataloage
 • Profesorii
 • Învățătorii
II.SERVICII DE  SPRIJIN      
8.Drepturile şi responsabilităţile elevilor sunt clar definite
 • Regula,mentul pentru elevi(însoţite   de tabele de luare la cunoştinţă)
 • Regulamentul de ordine interioară
 • Tabele nominale de luare la cunostinţă
 • Diriginţii
 • Învățătorii
9.Accesul la sprijin eficace pentru rezolvarea problemelor
 • Sprijin iniţial prin diriginţi
 • Profesor de sprijin pentru elevii cu CES
 • Dosare cabinet
 • Profesor de sprijin
 • Diriginţii
 • Învățătorii
10.Perioade pentru reevaluarea nevoilor şi urmărirea progresului pe parcursul programului
 • Teste de evaluare sumativă la sfârşit de capitol
 • Revizuirea repartizării în grupele de lucru
 • Analiza fişei de activitate elev
 • Teste curente
 • Profesorii
 • Învățătorii
11.Informaţii, orientarea şi consilierea pentru modalităţile de continuarea studiilor după terminarea programului
 • Diriginţii-prezentarea ofertelor pentru învăţământul liceal,şa.
 • Profesorii-îndrumarea după aptitudinileparticulare şi în funcţie de opţiunile ulterioare ale elevilor
 • Prezentare nomenclator de calificări
 • Fişe de opţiuni clasaa VIII-a
 • Dosare examene de diferenţă
 • Fişe de opţiuni
 
 • Diriginţii
 • Profesorii
12.Înregistrări privind evoluţia ulterioară a elevilor-continuare studii
 • Fişe completate de diriginţii absolvenţilor
 • Situaţia absolvenţilor
 • Chestionare absolvenţi
 • Mape cu chestionarele absolvenţilor
 • Fişe diriginţi
 • Diriginţii
III.DESFĂŞURAREA  PROCESULUI  DE  PREDARE  ÎNVĂŢARE
13.Măsuri eficace pentru promovarea egalităţii şanselor pentru eliminarea discriminării de orice formă
 • Chestionar
 • Utilizarea Fişei de activitate elev
 • Material de prezentare a măsurilor
 • Chestionar
 • Comisia pentru asigurarea calităţii
14.Relaţiile de lucru eficace cu ceilalţi profesori,cu elevii,alţi membrii ai peronalului şi manageri
 • Feed-back asigurat prin chestionare aplicate pentru urmarirea inter-relaţionării umane
 • Procese verbale
 • Elaborarea de fişe de lucru pe discipline în colaborare
 • Procese verbale ale lecţiilor deschise ,ale consiliilor profesorale,ale întâlnirilor diverselor comisii
 
 • Chestionare
 • Procese verbale
 • Toţi membrii colectivului
15.Stabilirea de criterii individuale privind rezultatele şi ţintele învăţării
 • Repartizarea pe grupe de lucru (de nivel superior,de nivel mediu,cu nevoi speciale)în funcţie de standarde bine precizate şi având în vedere stilurile de învăţare
 • Chestionare stiluri de învăţare
 • Teste iniţiale
 • Profesorii
 • Învățătorii
16.Învăţarea prin paşi mici se regăseşte în programele şi materialele de învţare
 • Componenta de bază (unitate de învăţare) împărţită în subcomponente elementare (lecţii)
 • Fişe de lucru (de teorie,de exerciţii,ş.a)cu paşi mici(etapizate)întocmite după categoria de grupă din care fac parte elevii
 • Planificări pe unităţi de învăţare
 • Profesorii
 • Învățătorii
17.Programele şi materialele de învăţare au criterii explicite cunoscute de elevi
 • Materialele de învatare sunt însoţitede modalitati de utilizare(ex:modul de completare al fişelor de lucru)
 • Proiecte de tehnologie didactică
 • Profesorii
 • Învățătorii
  18.Gama variată de strategii de predare şi învaţare ·         Aplicarea individualizat pe grupele de lucru( de nivel superior,mediu,cu nevoi speciale) ·         Utilizarea strategiilor pentru învăţarea centrată pe elev, în grupe de lucru şi în diferite contexte
 • Proiecte de tehnologie didactică
 • Profesorii
 • Învățătorii
19.Gama variată de resurse şi materiale
 • Utilizarea resurselor materiale/materiale vizuale:
Resurse materiale-aparatură: Ø  Videoproiector Ø  Computer(PC) Ø  Flipchart Ø  Truse Ø  Diferite aparate Materiale de învatare: v  Fişe de lucru v  Cărţi,articole v  Utilizarea Internetului-preluare materiale v  S.a. Modalităţi de lucru:
 • Tradiţional(cu întreaga clasa)
 • Activitate de proiect
 • Lucru în grupe
 • Lucrul în perechi
 • Activităţi practice
 
 • Proiecte de tehnologie didactică
 • Fişa de evaluare a activităţilor la lecţii –pentru elevi şi profesori
 • Profesorii
 • Învățătorii
20.Comunicare eficientă în funcţie de nevoile elevilor
 • Aplicarea comunicării formale şi nu a celei informale
 • Chestionare pentru evaluarea comunicării
 • Chestionare
 • Profesorii
 • Învățătorii
21.Planificarea şi structurarea activităţilor de învăţare
 • Alcătuirea planificărilor calendaristice şi a celor pe unitaţi de învaţare să aiba în vedere participarea elevilor
 • Orarul activitatilor diferenţiate(recuperare,performanţă)
 • Planificări pe unităţi de învăţare
 • Orar
 • Profesorii
 • Învățătorii
22.Elevii primesc feed-back privind progresul realizat
 • Studiul fisei de activitate elev ori de câte ori este necesar
 • Discutarea situaţiei şcolare semestriale,anuale
 • Procese verbale
·        Diriginţii ·        Învățătorii
23.Implicarea elevilor în evaluarea progresului;evaluarea formativă pentru planificarea învăţarii şi monitorizareaprogresului
 • Aplicarea autoevaluării  prin prezentarea unor bareme clare (auto-notarea activităţilor proprii după barem)
 • Evaluarea în pereche(elev-elev)
 • Fişa de activitate elev
 • Fise de notare paralelă
 • Fişe de activitate elevi
 • Profesorii
 • Învățătorii
24.Evaluarea formativă-adecvata,riguroasă,corectă,exactă şi aplicată în mod regulat
 • Implicarea activă a elevilor în procesul de evaluare
 • Cataloage şcolare
 • Cataloage şcolare
 • Cataloagele personale ale profesorilor
 • Cataloage
 • Fişe de verificare periodică a cataloagelor
 • Comisia
25.Sprijinirea elevilor pentru atingerea obiectivelor programelor
 • Asistarea elevilor la activităţi pe grupe de lucru diferenţiate (acordarea de asistenţă şi îndrumare) sau la învăţarea centrată pe elev
 • Stabilirea punctelor tari/slabe
 • Fişe de analiză a punctelor tari/slabe
 • Fişe de observare a activităţilor
 • Profesorii
 • Învățătorii
26.Încurajarea elevilor pentru a-şi asuma responsabilitatea pentru propriul process de învăţare
 • Asumarea responsabilităţii atât în autoevaluare cât şi în procesul de învăţare
 • Chestionare
 • Profesorii
 • Învățătorii
27.Experienţa elevilor în activităţi de evaluare formativă şi sumativă
 • Fişe de notare paralelă elev-elev,elev-profesor
 • Fişe de notare paralelă
 • Profesorii
 • Învățătorii
28.Formele de evaluare formativă şi sumativă sunt adecvate
 • Se aplică tehnicile de evaluare după cerinţe:oral,teste scrise,practică (evaluare a fişelor de lucru),referate,proiecte,portofolii,ş.a.
 • Păstrarea înregistrărilor
 • Teste,referate,ş.a.
 • Portofolii ale elevilor
 • Profesorii
 • Învățătorii
29.Programele de învăţare se supun unui proces sistematic de păstrare a înregistrărilor
 • Mapele de lucru ale elevilor-cuprind:teste iniţiale,lucrări(teste) pe parcurs,fişe de lucru,lucrări scrise semestriale ,ş.a.
 • Mape de lucru ale elevilor
 • Profesorii
 • Învățătorii


MODALITĂŢI DE CLASIFICARE ŞI GESTIONARE A DOVEZILOR

 

   1. MODALITĂŢI DE CLASIFICARE A DOVEZILOR

 

 

 

DOVEZI GENERALE

 

·         PDI

 

·          Materiale de marketing-ul şcolii (oferte şcolare, pliante, s.a.)

 

·          Orarul şcolii

 

·         Prezentare ofertă CDŞ

 

·         RegulamentuI pentru elevi (însoţite de tabele de luare la cunoştinţă)

 

·         Regulamentui de ordine interioară

 

·         Aviziere

 

·         Orarul activitatilor diferenţiate (recuperare, performanţă)

 

·         Cataloagele şcolare

 

·         Mape de lucru

 

 

 

DOVEZI SPECIFICE

 

 

 

                                                  DOVEZI ALE COMISIEI    AC

 

·         Planuri ale comisiei

 

·         Documente de lucru ale comisiei

 

·         Dosare cu rapoarte de actvitate

 

·         Dosare cu chestionare

 

·         Dosare cu fişele de observare ale lecţiilor

 

·         Dosare cu procese verbale

 

·         Dosarele profesorilor (personale şi de dirigenţie)

 

·         Mapa de lucru (cancelarie)

 

·          

 

DOVEZI SERVICIUL ADMINISTRATIV  (SECRETARIAT-CONTABILITATE)

 

·         Documente contabile specifice

 

·         Carţi de muncă şi fişe ale postului

 

·         Procese verbale şi note interne

 

·         Cataloagele şcolare

 

·         Selectare pe bază de fişe de opţiuni pentru clasa a XI-a - diriginţi, directori

 

·         Fişe pentru CDŞ

 

·         Dosare examen de corigenţă

 

·         Fişe completate de diriginţii absolvenţilor

 

·         Baza de date cu situaţia absolvenţilor

 

·         Chestionare absolvenţi

 

·         Asigurarea şanselor egale - alcătuirea colectivelor de elevi se face fără nici o discriminare

 

·          Diverse fişe de instructaj

 

·         Documentele din arhiva şcolii

 

 

 

DOVEZI CADRE DIDACTICE

 

DOVEZI PERSONALE PE PROGRAME DE INVATARE

 

 

 

·         Programe şcolare

 

·         Planificări calendaristice

 

·         Planificări pe unităţi de învăţare

 

·         Un set de planuri de lecţie complete

 

·         Modele de teste : initiate, pe parcurs

 

·         Modele de fişe de lucru

 

·         Catalog personal

 

·         Fişe de evaluare (pentru elevi şi pentru profesori) a catorva lecţii

 

·         Chestionare pentru managementul comunicării

 

·         Situaţii statistice care să cuprinda: media notelor la testui initial, media semestrială

 

·         Fişe de activitate elevi

 

 

 

 

 

DOVEZI DIRIGENŢIE

 

 

 

·         Mapa activităţii educative

 

·         Tabele nominale semnate de elevi pentru luarea la cunostinţă

 

·         Chestionare pentru stabilirea stilului de învăţare la elevi (însoţite de răspunsurile elevilor)

 

·         Fişe pentru opţiuni CDS

 

·         Procese verbale ale întâlnirilor Consiliului Profesorilor clasei, ale şedinţelor cu părinţii,s.a.

 

·         Procese verbale pentru discutarea situaţiei şcolare la sfârşitul unui semestru

 

·         Diverse documente de lucru ale dirigintelui

 

B. MODALITĂŢI DE GESTIONARE

 

SELECTAREA DOVEZILOR

 

Se face în funcţie de categoria din care fac parte:

 

1. DOVEZILE GENERALE - sunt selectate în funcţie de specificul lor de către întregul personal

 

2. DOVEZILE SPECIFICE - sunt selectate de către comisie, serviciul administrativ şi de către cadrele didatice                                                                 

 

                               PĂSTRAREA DOVEZILOR

 

Se face în funcţie de categoria din care fac parte:

 

1. DOVEZILE GENERALE - sunt păstrate în funcţie de specificul lor de către direcţiune, de serviciul administrativ sau de către comisia de calitate

 

2. DOVEZILE SPECIFICE - sunt păstrate de către comisie (la cabinetul comisiei), serviciul administrativ (secretariat, contabilitate.arhivă), iar dosarele cadrelor didactice se pastrează fie la cabinetui comisiei, fie de către cadrele didactice.

 

         Activitatea de selectare, păstrare si verifcarea dovezilor este supervizată de subcomisia stabilită  în cadrul Comisiei AC cu atribuţii în acest sens (vezi procedura corespunzatoare).

 

 

 

Lista de materiale necesare in dosarul personal al profesorului (dovezi pe program de invatare si activitate educative)

 

 MATERIALE PENTRU DIRIGINTI (activitate educativa):

 

Mapa activitatii educative – caietul dirigintelui

 

Tabele nominale semnate de elevi pentru luarea la cunostinta asupra:

 

§ regulamentului scolar

 

§ planuri cadru, programe scolare, orar scolar

 

chestionar pentru stabilirea stilului de invatare la elevi (insotite de raspunsurile elevilor)

 

fise pentru optiuni CDS

 

procese verbale ale intrunirilor Consiliului Profesorilor clasei (dir. adj.)

 

procese verbale ale sedintelor cu parintii

 

statistici

 

procese verbale pentru discutarea situatiei scolare la sfarsitul semestrului I – elevii au luat la cunostinta de situatia scolara

 

alte fise si materiale de lucru de la orele de consiliere si orientare

 

 

 

MATERIALE PENTRU PROFESORI (programe de invatare): Dosarul personal (portofoliul personal / mapa profesorului) va cuprinde:

 

programe scolare (curriculum)

 

planificari calendaristice

 

planificari pe unitati de invatare

 

cel putin un plan de lectie complet

 

modele de teste: initiale, pe parcurs,

 

modele de fise de lucru

 

catalog personal

 

analiza punctelor tari / aspectelor de imbunatatit a catorva lectii*

 

 

 

*Observatie: pentru analiza punctelor tari / aspectelor de imbunatatit referitoare la o lectie puteti avea in vedere:

 

pregatirea de specialitate

 

pregatirea metodica

 

modul de realizare a planificarilor/ proiectarea didactica

 

modul de organizare si utilizarea resurselor – materiale (sala, aparatura, materiale de invatare), de timp (impartirea orei, atingerea obiectivelor), umane (organizarea colectivului de elevi), financiare (daca este cazul)

 

fise de evaluare (pentru elevi si pentru profesori) a catorva lectii

 

cateva fise de notare paralela (elev-elev, elev-profesor)

 

chestionare pentru managementul comunicarii

 

alte chestionare si fise

 

situatii statistice care sa cuprinda: media notelor la testul initial, media semestrului intai – pe clase; idem pentru semestrul al II-lea (rubrica necompletata)

 

diverse fise si chestionare aplicate de profesor in activitate

 

alte documente

 

 

 

LISTA GENERALA A DOVEZILOR CORELATE LA PRINCIPIILE CALITĂŢII

 

 

 

● Orarul scolii – diriginte

 

● Materiale de marketing-ul scolii (oferte scolare, pliante, s.a.)

 

● Prezentare oferta CDS

 

● Aviziere

 

● Teste de selectie

 

● Selectare pe baza de fise de optiuni – diriginti, directori

 

● Fise pentru CDS

 

● Teste initiale

 

● Fise de lucru initiale pentru testarea aptitudinilor (matematice, filologice, tehnice, etc.)

 

● Teste pentru stabilirea stilului de invatare (chestionare)

 

● Planificari, curriculum

 

● Fise de sinteza initiale

 

● Regulamentul pentru elevi (insotite de tabele de luare la cunostinta)

 

● Regulamente de ordine interioara

 

● Teste de evaluare sumativa la sfarsit de capitol

 

● Fise de activitate elev

 

● Prezentare nomenclator calificari

 

● Fise de optiuni clasele a VIII-a

 

● Dosare examene de corigenta

 

● Fise completate de dirigintii absolventilor

 

● Baza de date cu situatia absolventilor

 

● Chestionare absolventi

 

● Asigurarea sanselor egale – alcatuirea colectivelor de elevi se face fara nici o discriminare

 

● Procese verbale

 

● Elaborare fise de lucru pe discipline in colaborare

 

● Procese verbale ale lectiilor deschise, ale consiliilor profesorale, ale intalnirilor diverselor comisii

 

● Realizarea unor planificari comune

 

● Repartizarea pe grupe de lucru ( de nivel superior, de nivel mediu, cu nevoi speciale ) in functie de standarde bine precizate si avand in vedere stilurile de invatare si inteligentele multiple

 

● Componenta de baza ( unitate de invatare ) impartita in subcomponente elementare ( lectii )

 

● Fise de lucru ( de teorie, de exercitii, s.a.m.d. ) cu pasi mici ( etapizate ) intocmite dupa categoria de grupa din care fac parte elevii

 

● Materialele de invatare sunt insotite de modalitatile de utilizare ( ex: modul de completare al fiselor de lucru )

 

● Aplicare individualizata pe grupe de lucru ( de nivel superior, de nivel mediu, cu nevoi speciale )

 

● Utilizarea strategiilor pentru invatarea centrata pe elev, in grupe de lucru si in diferite contexte

 

● Utilizarea resurselor materiale / materiale vizuale:

 

 

 

Resurse materiale – aparatura:

 

- retroproiector

 

- videoproiector

 

- computer ( PC )

 

- flipchart

 

- truse

 

- diferite aparate

 

 

 

Materiale de invatare:

 

- fise de lucru

 

- carti, articole

 

- utilizare internet – preluare materiale

 

- s.a.

 

 

 

Modalitati de lucru:

 

- traditional ( cu intreaga clasa )

 

- activitate de proiect

 

- lucrul in grupe

 

- lucrul in perechi

 

● Chestionare pentru evaluarea comunicarii

 

● Alcatuirea planificarilor calendaristice si a celor pe unitati de invatare sa aiba in vedere participarea elevilor

 

● Orarul activitatilor differentiate ( recuperare, performanta )

 

● Aplicarea autoevaluarii prin prezentarea unor bareme clare ( auto-notarea activitatilor proprii dupa barem )

 

● Evaluare paralela (elev-elev, elev-profesor)

 

● Cataloagele scolare

 

● Cataloagele personale ale profesorilor

 

● Fise de notare paralela elev-profesor, elev-elev

 

● Mapele de lucru ale elevilor – cuprind: teste initiale, lucrari (teste) pe parcurs, fise de lucru, lucrari scrise semestriale, s.a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHESTIONAR

 

de analiză a  activităţii comisiei de asigurare a calităţii

 

1. Aveţi informaţii privind activitatea comisiei?

 

DA                     NU 

 

2. Cunoaşteţi cine este responsabilul acestei comisii?

 

 DA                     NU 

 

3. Cunoaşteţi care sunt membrii acestei comisii?

 

                                                                       DA                      NU 

 

4. Aţi primit sarcini concrete(aţi înţeles întotdeauna ce aveţi de făcut?                                                                            DA                    NU 

 

5. Enumeraţi dificultăţile pe care Ie-aţi avut în îndeplinirea sarcinilor (cel puţin 3):

 

 

 

 

6. Documentele pe care Ie-aţi primit au fost clare şi concise?

 

                                                                             DA                 NU  

 

7. Enumeraţi dificultăţile pe care le-aţi avut în întocmirea documentaţiei solicitate (cel puţin 3):

 

8. Dacă aţi solicitat informaţii suplimentare, vi s-a răspuns la această solicitare?

 

                         DA                      NU

 

9. Cunoaşteţi pentru câte principii de calitate se realizeaza evaluarea activitatii scolare?

 

                         DA                      NU

 

10. Sunt rugaţi să enumeraţi 3 sugestii (cel puţin) pentru activitatea comisiei?

 

 

 

Completarea chestionarului se face prin bifarea/completarea cu răspunsul considerat corespunzătoare opţiunii dumneavoastră.

 

 

 

CHESTIONAR DE NEVOI PENTRU CADRE DIDACTICE

 

Bifaţi dintre cele enumerate mai jos nevoile dumneavoastră pentru o bună desfăşurare a procesului de învăţare - predare:

 

     Manuale

 

     Culegeri pentru munca suplimentara

 

     Carţi de specialitate

 

      Planşe

 

     Truse specifice disciplinei

 

     Flipchart

 

     Computer

 

     Soft didactic

 

     Casete video tematice

 

     Consumabile

 

     Hârtie

 

     Markere

 

     Toner imprimantă

 

     Documentaţie referitoare la asigurarea calităţii

 

     Documentaţie referitoare la metodele active

 

     Documentaţie referitoare la învăţarea centrată pe elev

 

     Documentaţie referitoare la egalitatea şanselor

 

     Alte nevoi - precizaţi care :

 

         

 

Sugeraţi care ar fi sursele de obţinere a mijloacelor financiare pentru rezolvarea nevoilor enumerate:

 

   

 

 

 

CHESTIONAR PENTRU ANALIZA INTER-RELAŢIONĂRII RESURSELOR UMANE

 

-          ManagementuI relaţiilor umane –

 

Bifaţi DA/NU la întrebările de mai jos în funcţie de opţiunea dumneavoastră:

 

Relaţii profesor - elev (părinţi)                                                                                 DA NU
1. Există conflicte de natură psihologică sau socială cu elevii?    
2. Există bariere de comunicare între dumneavoastră şi elevi?    
3. Consideraţi că numărul mare de elevi în clase determină ineficienţa comunicării?        
4.Realizaţi o comunicare eficientă cu elevii (în afara transmiterii informaţiilor legate de disciplina pe care o predaţi)?          
5.Realizaţi o comunicare eficientă cu parinţii elevilor?    
6.Dacă sunteţi corectaţi de un elev la o greseală neintentionată va supăraţi?      
7.Dacă un elev vă solicită în pauză pentru rezolvarea unor exercitii, îi acordaţi atenţie?        
8.Elevii vă semnalează unele dintre problemele pe care Ie au la şcoală?    
9.Dacă sunteţi diriginte vă implicaţi în rezolvarea problemelor personale(familiale)ale elevilor?        
10.Dacă un părinte va semnalează o problemă reala legată de scoală,aveţi tendinţa să-I daţi dreptate?        

 

 

 

Relatii profesor – profesor DA NU
1. Au loc frecvent întâlniri cu discuţii pe teme profesionale între dumneavoastră şi colegi?        
2. Au loc frecvent întâlniri ale întregului colectiv?    
3. Dar întâlniri pe catedre/arii curriculare?    
4.Aţi participat la schimburi de experientă(de exemplu - asistenţe la ore)în cadrul ariei curriculare din care faceţiparte?        
5.  Există conflicte de natură profesională între dumneavoastră şi colegi?    
6.  Sunteţi deschis la întrebarile/solicitările de tip profesional ale unui coleg?    
7.  Există o comunicare eficientă între dumneavoastră şi colegi?    
8. Există o competiţie de natură profesională între dumneavoastră şi colegi?    
9. Contribuiţi la realizarea documentelor de lucru ale catedrei/ariei curriculare din care faceţi parte?      
10. În cazul unor conflicte între colegi, interveniţi pentru aplanarea acestor conflicte?    
III. Relaţii profesor-manager DA NU
1. Sunteţi informaţi de echipa managerială despre noutăţile care apar în sistemul de învăţământ?    
2.Dar despre cele ce privesc în mod direct unitatea şcolară?    
3.Sugestiile pe care le aveţi sunt luate în considerare de către echipa managerială?    
4.Există conflicte de natură profesională între dumneavoastră şi echipa managerială?    
5.Consiliile profesorale au un character informative?    
6.Sunteţi consultaţi de echipa managerială în rezolvarea problemelor de ordin educativ?    
7.Dar a celor de ordin administrative?    
8.Puteţi pune în discuţie echipei manageriale, orice subiect de natură profesională, fără teama unor repercursiuni?    
9.Dar pentru problemele personale?    
10.Există o comunicare eficientă între dumneavoastră şi echipa managerială?    

 

 

 

IV.Relaţii profesor-alţi membrii ai personalului DA NU
1.Există o comunicare eficientă între dumneavoastră şi personalul didactic  auxiliar(secretariat,contabilitate,administraţie)?    
2.Există o comunicare eficientă între dumneavoastră şi personalul nedidactic(îngrijitori,muncitori)?    
3.Există conflicte între dumneavoastră şi personalul didactic auxiliar  (secretariat,contabilitate,administraţie)?    
4.Există conflicte între dumneavoastră şi personalul nedidactic(îngrijitori, muncitori)?    
5.Există promptitudine faţă de solicitările dumneavoastră avute către personalul didactic auxiliar (secretariat, contabilitate, administraţie)?    
6.Există promptitudine faţă de solicitările dumneavoastră avute către personalul nedidactic(îngrijitori, muncitori)?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHESTIONAR

 

de analiza punctelor tari/slabe

 

1. Am o lis                                          1.Am o listă cu  puncte tari constatate la lecţiile mele pe parcursul acestui an şcolar?

 

                                                                          DA    NU  

 

           2.Am o listă  cu puncte slabe constatate la lecţiile mele pe parcursul acestui an scolar?

 

                                                                            DA   NU  

 

DA    I       I NU                                  3. Am un plan de îmbunătăţire pe care-l aplic în îmbunătăţirea punctelor slabe ?

 

                                                                            DA    NU  

 

            4. În strategia de planificare ţin cont de punctele tari anterioare?

 

                                                                              DA   NU  

 

            5. Încerc menţinerea punctelor tari pe parcursul activităţii?

 

                                               

 

                                                                              DA   NU 

 

Completarea chestionarului se face prin bifarea răspunsului considerat corespunzator opţunii dumneavoastră.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHESTIONAR PENTRU PĂRINŢI

 

Aspecte pozitive/negative in activitatea curenta

 

1. Dintre aspectele enumerate mai jos, bifaţi cele care corespund ca aspecte pozitive referitoare la activitatea curentă din şcoală:

 

□Cadre didactice bine pregătite metodic

 

□Cadre didactice bine pregatite ştiinţific

 

□ Utilizarea de metode didactice noi şi variate

 

□Nu există discriminări de nici un tip

 

□Este aplicată egalitatea şanselor

 

□Implicarea elevilor în evaluarea şcolară

 

□Implicarea părinţilor în activităţile din şcoală

 

□Personal auxiliar amabil şi prompt

 

□Săli de clasă amenajate pe specificul disciplinei de învăţământ

 

□Laboratoare foarte bine dotate (informatică, discipline tehnice, s.a.)

 

□Sală de sport modernă

 

□Săli de clasă renovate

 

□Săli de clasă dotate cu mobilier modular şi nou

 

□Săli de clasă curate

 

□Condiţii optime de desfăşurare a lecţiilor - caldură, lumină, s.a.

 

□Existenţa unor activităţi extrascolare de ocupare a timpului liber (Seara liceului, Balul bobocilor, s.a.)

 

□Alte aspecte pozitive - precizaţi care:

 

 

 

               

 

 

 

2.Enumeraţi aspecte negative referitoare la activitatea curentă din şcoală: