foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


0233764105
sc.bozienidejos@yahoo.com; sc.bozienidejos@gmail.com

Școala Gimnazială Bozieni - Neamț


ŞCOALA GIMNAZIALĂ BOZIENI

 

          Activități cu ocazia zilei de ”1 Decembrie 2016”.

 

PLAN MANAGERIAL  ȘI  CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE

 

ANUL ŞCOLAR 2015- 2016

 

 

I. Obiective:

 

  • Diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare din cauza absenţelor sau a actelor de indisciplină;
  • Îmbunătăţirea frecvenţei în anul şcolar 2015- 2016;
  • Reducerea fenomenului de violenţă şcolară;
  • Dinamizarea consiliului elevilor prin iniţierea şi organizarea unor proiecte educative având drept scop implicarea şi responsabilizarea unui număr cât mai mare de elevi în viaţa şcolii. Optimizarea relaţiei scoală- familie;
  • Diversificarea activităţii extracurriculare;
  • Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean şi naţional.

 II. Modalităţi de realizare:

 

§ monitorizarea disciplinei în şcoală;

§ depistarea şi analiza cazurilor grave de indisciplină, de deviere comportamentală şi de delincvenţă juvenilă;

§ colaborarea cu familia, Politia, Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică în vederea reducerii fenomenului de absenteism şi de violenţă şcolară;

§ încurajarea participării elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare, la activităţile educative din şcoală sau din afara şcolii;

§ activităţi de orientare şcolară şi profesională;

§ activităţi de educaţie rutieră, sanitară şi de securitate personală cu invitaţi din rândul specialiştilor;

§ organizarea unor cercuri pe discipline de studiu;

§ excursii tematice, vizite la muzee, etc.

 

 III. Funcţia de proiectare/ organizare

 

 

Activităţi

Resurse

Colaboratori

Termen

 

§ Program de formare continuă a cadrelor didactice din şcoală (profesori şi învăţători) pentru predarea disciplinei Consiliere şi Orientare

 

CCD Neamţ

Director

Consilierul educativ

14.09.2015

§ Repartizarea diriginţilor pe clase

Director Consiliul de administraţie

Consilierul educativ

 

14.09.2015

§ Stabilirea comisiei metodice a ariei curriculare consiliere/ orientare

Director

Consiliul de administraţie

Consilierul educativ

14.09.2015

§ Întocmirea planurilor anuale de activitate şi a planificărilor calendaristice

Consilierul educativ Diriginţii

 

01.10.2015

§ Actualizarea Regulamentului de ordine interioară al şcolii

Director

Consilierul educativ

Consiliul de administraţie

Consiliul elevilor

01.10.2015

§ Întocmirea/ reactualizarea bazei de date privind situaţia disciplinară, absenteismul, delincvenţa juvenilă pe clase şi la nivelul şcolii

 

Director

Consilierul educativ

 

Învăţătorii

Diriginţii

Consiliul elevilor

 

Permanent

 

§ Elaborarea programului activităţilor educative şcolare şi extraşcolare

Consilierul educativ

Diriginţii

Profesorii şi învăţătorii şcolii

15.10.2015

§ Organizarea şi realizarea graficului activităţilor Consiliului elevilor

Director Consilierul educativ

Diriginţii

15.10.2015

§ Întocmirea Dosarului privind parteneriatele educaţionale

Director

Consilierul educativ

Cadre didactice

Permanent

§ Întocmirea programelor de parteneriat cu familia şi cu alţi factori educativi (Poliţia,  Biblioteca comunală, Centrul de Asistenţă Psihopedagogică, etc.)

Instituţii cu atribuţii în educaţie

Director

Consilier educativ

Cadre didactice

Permanent

§ Stabilirea temelor pentru lectoratele cu părinţii; comunicarea obiectivelor educaţionale ale şcolii

Director

Consilierul educativ

Diriginţii

Consiliul reprezentativ al părinţilor

15.10.2015

 

IV. Funcţia de implementare

 

Activităţi

Resurse

Colaboratori

Termen

 

§  Desfăşurarea orelor de dirigenţie în conformitate cu programa de Consiliere şi Orientare la clasele I-VIII

Învăţătorii

Diriginţii

Consilier educativ

Săptămânal

§  Operaţionalizarea activităţilor din calendarul propriu şi a celor de parteneriat

Consilierul educativ

Diriginţii

Învăţătorii

Parteneri în educaţie

Permanent

§  Participarea la olimpiade şi concursuri şcolare la nivel local, judeţean şi naţional

Consilierul educativ

Responsabili Comisii metodice

Cadre didactice

Cf. calendarului

§ Monitorizarea disciplinei în şcoală, verificarea frecvenţei

§ Depistarea şi analiza cazurilor grave de indisciplină, de deviere comportamentală, de delincvenţă juvenilă; propuneri; colaborare şcoală- familie- Centrul de Asistenţă Psihopedagogică-

§ Implicare activă a  familiei în rezolvarea problemelor de comportament ale elevilor, organizarea de şedinţe cu părinţii

§ Informarea regulată a părinţilor sau a tutorilor legali ai elevilor asupra frecvenţei şi disciplinei acestora

§ Organizarea la nivelul şcolii a unor activităţi educative care să combată fenomenul de violenţă şcolară şi să formeze la elevi un comportament adecvat unei vieţi civilizate

Directorul

Consilierul educativ

 

Învăţătorii

Diriginţii

Consiliul elevilor

Permanent

§  Organizarea de activităţi educative la nivel de şcoală şi de clasă de combatere şi prevenire a fumatului, a consumului de alcool şi de droguri

§  Încheierea de parteneriate cu: Poliţia si cu alţi factori responsabili cu: protecţia mediului, protecţia copilului, protecţia civilă, lupta împotriva consumului de droguri, a traficului de persoane etc.

§  Participarea la activităţile educative organizate la nivel judeţean sau naţional: concursuri de educaţie rutieră, de prevenire a incendiilor, de protecţie a mediului etc.

§  Sărbătorirea în şcoală a Zilei mondiale a mediului prin activităţi specifice

Consilierul educativ

Diriginţii

Învăţătorii

 

Protecţia civilă

Inspectoratul pentru protecţia mediului

Direcţia pentru protecţia copilului

Cf. calendarului

§  Planificarea şi organizarea unor acţiuni culturale, sportive şi turistice de educaţie civică, educaţie pentru sănătate, educaţie pentru mediu, educaţie pentru receptarea valorilor culturale (excursii tematice, serbări, vizite la muzee, , expoziţii de creaţii plastice, concursuri, mese rotunde, dezbateri, aplicarea unor chestionare etc.)

Consilierul educativ

Diriginţii

Profesorii

Învăţătorii

Consiliul elevilor

 

Cf. calendarului

§  Derularea activităţilor tradiţionale ale şcolii (serbarea de Crăciun, Banchetul claselor a IV-a şi a VIII-a, serbarea de sfârşit de an şcolar)

Director

Consilierul educativ

Diriginţii

Profesorii

Învăţătorii

Comisiile metodice

Consiliul elevilor

Cf. calendarului

§  Responsabilizarea membrilor Consiliului elevilor în scopul dezvoltării iniţiativei (regulamentul de ordine interioară, organizarea activităţilor şcolii, acţiuni pentru îmbunătăţirea frecvenţei, a disciplinei, a rezultatelor la învăţătură ale elevilor şcolii, prevenirea consumului de alcool, tutun sau droguri, oferta educaţională a şcolii etc.)

Consilierul educativ Diriginţii

Învăţătorii

 

Director

 

Permanent

§  Organizarea unor cercuri pe discipline de studiu

Director

Consilierul educativ

Cadre didactice

Cadre didactice

 

Permanent

§  Cinstirea marilor evenimente istorice naţionale şi internaţionale- Ziua Armatei Române, Ziua Naţională a României, Unirea Principatelor, Proclamarea Independenţei de Stat a României, Ziua Europei, Ziua victoriei asupra fascismului  (concursuri, dezbateri, referate, spectacole, vizite la muzeu)

Consilierul educativ

Diriginţii

Învăţătorii

Director

Cadre didactice

 

Cf. calendarului

§  Organizarea de activităţi educative la nivel de şcoală sau de clasă în cadrul cărora elevii să-şi contureze un traseu educaţional şi profesional, să-şi dezvolte un plan educaţional şi de carieră

§  Realizarea, administrarea si discutarea chestionarelor de orientare şcolară şi profesională

§  Prezentarea profilelor ocupaţionale

§  Vizionarea de casete video, utilizarea Internetului pentru căutare de informaţii

§  Vizitarea unor obiective industriale locale

§  Întocmirea dosarului de orientare şcolară şi profesională

§  Realizarea programului de orientare şcolară şi profesională

§  Oferta educaţională a liceelor pentru anul şcolar 2015-2016

§  Întocmirea graficului de consultaţii şi meditaţii cu elevii claselor a VIII-a la disciplinele de examen (Evaluarea Naţionala): limba română, matematică

§  Organizarea de şedinţe cu părinţii elevilor din clasele a VIII-a

 

Director

Consilierul educativ

Diriginţi, Învăţători

Profesorii de limba română, matematică

ISJ Neamt,Unităţi de învăţământ liceal

 

Anul şcolar 2015-2016

 

 

IV. Funcţia de control/ evaluare

 

Activităţi

Resurse

Colaboratori

 

Termen

 

§  Realizarea graficului de asistenţe în funcţie de numărul de elevi/ clase la orele de dirigenţie şi la alte activităţi

Consilierul educativ

Director

lunar

§  Realizarea unor investigaţii nemijlocite în rândul elevilor pentru a evidenţia priorităţile educative

Consilierul educativ

Consiliul elevilor

periodic

§  Analiza stadiului îndeplinirii programelor de activităţi ale diriginţilor şi ale comisiei de orientare şi consiliere

Consilierul educativ

Director

Semestrial

 

 

DIRECTOR,

        PROF. MURARIU MARIA

 

                                                        CONSILIER EDUCATIV,   

                                   PROF. BABJUC ELENA